INFORMACJA OGÓLNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CREDITOO SP. Z O.O. S.K.

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez CREDITOO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest CREDITOO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Lublinie przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok 10, 20-538 Lublin. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail ochrona_danych@creditoo.pl lub pisemnie na adres: ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok 10, 20-538 Lublin zwanym dalej „Creditoo”.

2. Inspektor ochrony danych

W Creditoo został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: ochrona_danych@creditoo.pl lub adresem pocztowym ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok 10,
20-538 Lublin – najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Creditoo oraz w oddziale.

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przez Creditoo przetwarzane:

1) do podejmowania przez nas działań na Państwa prośbę/żądanie, aby zapewnić bieżącą obsługę i/lub w celu przygotowywania indywidualnych ofert z zakresu świadczonych przez Creditoo usług, tj. pośrednictwa finansowego (np. przedstawianie produktów wielu banków, badanie zdolności kredytowej, obsługa i pośrednictwo w zawieraniu umów kredytowych, itp.) oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego (np. przedstawianie ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych, pośredniczenie w zawieraniu ubezpieczeń, itp.). Podstawą prawną jest art. 28 i art. 29 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;

2) dla celów marketingu marki Creditoo (np. wysłanie kartki świątecznej, zbieranie referencji, itp.) oraz marketingu usług i produktów będących w ofercie Creditoo, jeśli wyrazili Państwo zgodę na kontakt z nami wybranym kanałem komunikacji (telefon, email, sms);

3) dla celów wykonywania obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m. in., z przepisów prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o kredycie konsumenckim, przepisów o rachunkowości, o archiwizacji, przepisów dotyczących przeciwdziałania czynom zabronionym, przepisów nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji, przepisów prawa podatkowego, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz procesorze danych, itp. – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisy ww. ustaw;

4) w celu wykonywania innych prawnie uzasadnionych interesów Creditoo, np. dochodzenia roszczeń, obrony praw Creditoo, zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, zarządzania relacjami, dla celów statystycznych, archiwalnych, dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg, odwołań, wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych w stosownych przypadkach mogą być:

1) podmioty i organy, którym Creditoo jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2) podmioty i instytucje finansowe dla których Creditoo jest instytucją pośredniczącą w sprzedaży produktów/usług (m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, itp.)

3) podmioty obsługujące systemy informatyczne lub podmioty udostępniające narzędzia informatyczne,

4) podmioty wspierające Creditoo w wykonywaniu czynności, np. podmioty świadczące usługi pocztowe, usługi kurierskie, itp.,

5) podmioty współpracujące z Creditoo przy obsłudze prawnej, podatkowej, księgowej;

5. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu, w jakim dane są zebrane i przetwarzane, jak również od podstawy, w oparciu o którą Creditoo przetwarza Państwa dane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) niezbędny do rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy – w odniesieniu do danych związanych z rozpatrzeniem wniosku o produkt lub usługę oferowane przez instytucje finansowe współpracujące z Creditoo, przy czym jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, Creditoo może przetwarzać Państwa dane dla celów marketingu bezpośredniego, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu,

2) obowiązywania umowy zawartej z Creditoo, a po jej zakończeniu – w związku z obowiązkami prawnymi Banku wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Creditoo w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Credtoo, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa przepisach prawa,

4) 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia sądowego lub ugody – w przypadku ewentualnych roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem organu uprawnionego do rozstrzygania sporów lub ugodą,

5) przez okres wskazany w złożonym przez Państwa oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie dłużej niż do czasu odwołania zgody,

6. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego. W takim przypadku Creditoo zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu, chyba że udzieli Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub utrzyma Pani/Pan wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych w tych celach. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Creditoo danych, jeśli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Creditoo. W takim przypadku Creditoo rozpatrzy zasadność sprzeciwu i zaprzestanie przetwarzania Państwa danych, chyba że wykaże, że istnieją:
a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Creditoo przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę; zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Państwa dane mogą być przetwarzane oddzielnie dla poszczególnych celów i w oparciu o różne podstawy. Jeśli odwołają Państwo zgodę na przetwarzanie danych np. w celach marketingowych, nie pozbawia to prawa Creditoo do przetwarzania Państwa danych w innym celu lub w oparciu o inną podstawę prawną.

7. Wymóg podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Niemniej w wielu przypadkach jest ono niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt III (np. aby Creditoo mogło dostarczyć Państwu usługi i produkty z zakresu pośrednictwa finansowego i pośrednictwa ubezpieczeniowego, zgodnie z Państwa potrzebą i/lub na Państwa zapytanie/żądanie)

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Creditoo nie przetwarza danych osobowych w oparciu o procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji

9. Aktualizacja polityki prywatności

Niniejszy dokument może być okresowo aktualizowany. Wszelkie archiwalne wersje niniejszego dokumentu można będzie znaleźć na stronie internetowej:

www.creditoo.pl/polityka-prywatnosci