Dla kogo?

Próg wejścia dla inwestorów indywidualnych rozważających inwestycję w dowolny FIZ, wynosi obecnie 40.000 EUR. Dlaczego, aż tyle?

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte z racji znacznie większej swobody inwestycyjnej zarządzających, są instrumentem bardziej złożonym niż Fundusze Otwarte, które mogą inwestować głównie w aktywa publiczne (bądź inne fundusze). Nie oznacza to jednak, iż z racji samej konstrukcji prawnej Fundusze Zamknięte są bardziej niebezpieczne – tak nie jest, ich specyfika jest po prostu inna.

Skoro Zarządzający FIZ mają znacznie szerszą paletę możliwości inwestycyjnych (mogą inwestować w nieruchomości, spółki niepubliczne, instrumenty pochodne z dźwignią finansową, itp.) instytucja nadzorująca (KNF) zapewne uznała, że odbiorcami tego typu produktów powinni być inwestorzy bardziej doświadczeni. Inwestorzy, którzy potrafią samodzielnie ocenić ryzyko i będą akceptować pewne ograniczenia, które często pojawiają się przy tego typu produktach (np. płynność, mniejsza częstotliwość wycen, wykorzystywanie niestandardowych instrumentów finansowych,  strategii, itp).

Dlaczego w takim razie warto rozważać inwestycje w FIZ?

Wyniki!! To podstawowy argument.

W przeciwieństwie do Funduszy Otwartych, gdzie nasza stopa zwrotu jest prawie zawsze zależna od koniunktury na rynkach akcji, czy obligacji, wśród Funduszy Zamkniętych możemy znaleźć takie, które oferują inwestorom stałą, ponad-rynkową stopę zwrotu. Dzięki elastyczności inwestycyjnej zarządzających (oraz możliwości korzystania z instrumentów pochodnych, itp.) możemy także znaleźć tu prawdziwe strategie „absolutnej stopy zwrotu” – czyli produkty, które nie wymagają od nas monitorowania rynków, a jednocześnie pozwalają nam zarabiać zarówno w czasie wzrostów, jak i spadków na giełdzie.

Rozważając inwestycję w FIZ, należy zawsze bardzo dokładnie zapoznać się z polityką inwestycyjną funduszu i zrozumieć jak generowane są zyski dla inwestorów. Jeśli fundusz inwestuje w wina, budowę centr handlowych, grunty rolne, czy inne aktywa, których my jako inwestorzy sami do końca nie rozumiemy, to warto wydłużyć swój proces decyzyjny, aby dogłębnie poznać wszystkie ryzyka związane z danym funduszem, bądź zwyczajnie znaleźć sobie inny fundusz.

Jak rozpocząć inwestycję?

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte oferowane są poprzez skierowanie indywidualnej oferty inwestycyjnej do konkretnego inwestora. Oznacza to, iż w przypadku zainteresowania się tego typu inwestycją, najczęściej konieczne będzie spotkanie osobiste z doradcą.

Przykłady wybranych Funduszy Zamkniętych*:

  • PSF FIZ AN, fundusz inwestujący środki inwestorów w pożyczki pod przewłaszczenie nieruchomości. Dla inwestorów oferuje stałą stopę zwrotu (na poziomie ok. 10%-11% rocznie), przy jednoczesnym twardym zabezpieczeniu swoich aktywów (fundusz pożycza kwoty nie przekraczające 35% wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem pożyczki)
  • SolutionOne FIZ AN, fundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 10%-15% rocznie. Dzięki strategii wykorzystującej nieefektywności rynków finansowych cechuje się sporą stabilnością kwartalnych wyników, a jednocześnie zapewnia dużą płynność (1 m-czny okres wpłat i wypłat)

* Uwzględniając wymogi KNF w zakresie dystrybucji Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, nie zamieszczamy na naszych stronach żadnych materiałów marketingowych na temat FIZ. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat tej formy inwestycji, zachęcamy do kontaktu osobistego.